Content
W celu zalogowania się do konta użytkownika wpisz swój adres e-mail i hasło. Potem kliknij przycisk zaloguj.

baner

Regulamin korzystania z serwisu Bikeordie.pl

§ 1

 1. Niniejszy regulamin określa zasady, na jakich użytkownicy Internetu mogą korzystać z serwisu Bikeordie.pl, zwanym dalej Serwisem.
 2. Serwis udostępniany jest przez Roberta Górskiego i Bartosza Florkowskiego, zwanych dalej Administratorem.
 3. Treści zamieszczane w Serwisie są dostępne dla wszystkich korzystających z niego osób, z tym jednak zastrzeżeniem, że niektóre funkcje serwisu mogą być zastrzeżone tylko dla zarejestrowanych użytkowników Serwisu oraz dla osób pełnoletnich.
 4. Osoba łącząca się z Serwisem lub korzystająca z jakiejkolwiek usługi Serwisu (zwana dalej „Użytkownikiem”), powinna przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu zapoznać się z Regulaminem. Użytkownik zobowiązany jest przestrzegać postanowień Regulaminu. Rozpoczęcie korzystania z Serwisu oznacza akceptację Regulaminu przez Użytkownika.
 5. Dostęp do treści w Serwisie oraz korzystanie z jego funkcjonalności opisanych w Regulaminie nie podlega żadnym opłatom, chyba że Regulamin lub utworzone na podstawie tego Regulaminu Regulaminy Dodatkowe stanowią inaczej.
 6. Warunkiem uzyskania dostępu do funkcjonalności Serwisu jest skorzystanie z urządzenia komunikującego się z internetem i wyposażonego w powszechnie używaną przeglądarkę internetową, a w przypadku zarejestrowanych Użytkowników – również posiadanie konta poczty elektronicznej działającego na dowolnym serwerze (inny niż tymczasowy lub anonimowy).
 7. Administrator może świadczyć inne usługi związane z Serwisem, których rodzaje i warunki świadczenia (w tym ewentualna odpłatność) będą określone w Regulaminach Dodatkowych.
 8. Administrator w celu uregulowania zasad ma prawo do tworzenia Regulaminów Dodatkowych, będących integralną częścią niniejszego Regulaminu.
 9. W przypadku gdy Serwis będzie posiadał dodatkowy regulamin („Regulamin Dodatkowy”), Użytkownik zobowiązany będzie stosować się również do postanowień tego Regulaminu Dodatkowego. O ile w Regulaminie Dodatkowym nie stwierdzono inaczej, w przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami Regulaminu Dodatkowego a postanowieniami niniejszego Regulaminu zastosowanie znajdą postanowienia niniejszego Regulaminu. W zakresie nie uregulowanym w Regulaminach Dodatkowych odpowiednie zastosowanie znajdują postanowienia niniejszego Regulaminu.
 10. Administrator ma prawo powierzyć bieżącą obsługę Serwisu osobie trzeciej bez obowiązku informowania Użytkowników.
 11. Za korzystanie z niektórych zasobów Serwisu mogą zostać wprowadzone opłaty na zasadach określonych podczas ich wprowadzania..
 12. Informacje o odpłatności za korzystanie z zasobów Serwisu będą umieszczane na łamach Serwisu z odpowiednim wyprzedzeniem.
 13. Administrator w każdym czasie może zmienić warunki odpłatności za korzystanie z udostępnianych zasobów Serwisu.
 14. Poprzez „dane” rozumie się dane tekstowe, graficzne, słowno-graficzne, dźwiękowe, multimedialne, w tym zamieszczanie komentarzy i opinii oraz innych treści, w tym w ramach forum dyskusyjnego.

§ 2

 1. Serwis służy wymianie informacji i doświadczeń wśród entuzjastów turystyki rowerowej i innych dyscyplin związanych z tą formą transportu.
 2. Serwis dokłada wszelkich starań, aby prezentowane materiały były rzetelne i możliwie obiektywne. Subiektywne opinie są zaznaczane jako zdanie autora  lub wyraźnie wynika to z kontekstu lub subiektywnej koncepcji artykułu, komentarza.
 3. Moderatorzy serwisu mają prawo do korekty, zmian lub usunięcia dowolnego artykułu lub komentarza bez podania uzasadnienia.

§ 3

 1. Administrator nie gwarantuje nieprzerwanego i niezakłóconego dostępu do Serwisu oraz możliwości korzystania z usług.
 2. Administrator podejmie wszelkie możliwe i rozsądne ekonomicznie i organizacyjnie działania, aby zapewnić poprawne działanie Serwisu w zakresie możliwości wynikających z dostępnego poziomu technologicznego.
 3. Administrator nie odpowiada za szybkość przesyłanych danych i jej ograniczenia wynikające z uwarunkowań technicznych, technologicznych, systemowych, ekonomicznych oraz rodzajów łącz transmisyjnych.
 4. Administrator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za:
  a) sposób wykorzystywania konta w Serwisie przez Użytkowników i jakiekolwiek szkody i straty powstałe w wyniku korzystania z Serwisu, w tym także szkody i straty wyrządzone osobom trzecim;
  b) jakiekolwiek negatywne skutki czy szkody powstałe w wyniku pobrania i wykorzystania przez Użytkownika jakichkolwiek materiałów dostępnych w Serwisie, instalacji przez Użytkownika dostępnego w Serwisie oprogramowania;
  c) jakiekolwiek szkody materialne i niematerialne, będące następstwem: niezgodnego z prawem wykorzystywania konta w Serwisie, w tym również za szkody wyrządzone osobom trzecim, podania nieprawdziwych lub niepełnych informacji w Serwisie, nieprzestrzegania przez Użytkowników postanowień niniejszego Regulaminu lub innych przepisów;
  d) treść wysyłanych i otrzymywanych wiadomości, treść wypowiedzi zamieszczanych na forum dyskusyjnym, w komentarzach lub w innych działach Serwisu oraz za zawartość publikowanych lub przekazywanych przez Użytkowników danych;
  e) nieuprawnione wykorzystywanie przez Użytkownika i osoby trzecie, za pośrednictwem Serwisu znaków towarowych i innych oznaczeń odróżniających należących do osób trzecich, jak również za nieuprawnione wykorzystanie za pośrednictwem Serwisu utworów chronionych prawem autorskim i innych praw na dobrach niematerialnych będących własnością osób trzecich;
  f) jakiekolwiek wadliwe funkcjonowanie Serwisu lub utratę danych, przerwanie połączenia lub nieotrzymanie informacji z Serwisu;
  g) przerwy w działaniu serwera spowodowane koniecznością konserwacji lub naprawy systemu obsługującego Serwis lub innymi okolicznościami niezależnymi od Administratora;
  h) wykorzystanie konta w Serwisie przez osobę nieuprawnioną na skutek wejścia przez nią w posiadanie hasła dostępu do konta w Serwisie;
 5. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Regulaminu, Administrator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań, w szczególności wynikających z niniejszego Regulaminu lub Regulaminów Dodatkowych, jeżeli takie niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań Administratora lub osoby trzeciej działającej na zlecenie lub w imieniu Administratora, powstało na skutek Siły Wyższej lub działania albo zaniechania Użytkownika lub osób trzecich, za których działania lub zaniechania odpowiedzialność ponosi Użytkownik. Dla potrzeb niniejszego Regulaminu Siła Wyższa oznacza zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć i któremu nie można było zapobiec przy wykorzystaniu rozsądnych i ekonomicznie uzasadnionych środków.
 6. Administrator może zaprzestać udostępniania Serwisu, w tym usunąć konta Użytkownika w Serwisie, jeżeli:
  a) Serwis wykorzystywany będą do celów niezgodnych z jego przeznaczeniem lub na szkodę osób trzecich;
  b) Serwis wykorzystywany będzie niezgodnie z obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej prawem, z postanowieniami niniejszego Regulaminu;
  c) podane przez Użytkownika dane są nieprawdziwe, w tym również w części.
 7. Administrator niezwłocznie po uzyskaniu wiarygodnej informacji o tym, że materiały znajdujące się w Serwisie udostępniane za pośrednictwem usług naruszają prawa majątkowe, w tym prawa własności intelektualnej osób trzecich lub też inne przepisy prawa, uniemożliwi dostęp do tych materiałów do czasu wyjaśnienia sprawy.
 8. Użytkownik, który zauważy, że materiały umieszczone w Serwisie udostępniane są za pośrednictwem Usług, zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym fakcie Administratora wysyłając e-mail pod adres info@bikeordie.pl
 9. Administrator zastrzega sobie prawo zaprzestania lub też czasowego zaprzestania udostępniania Serwisu bez podania przyczyn.
 10. Użytkownicy nie mogą korzystać z Serwisu w sposób, który może doprowadzić do naruszenia prawidłowego działania Serwisu, w tym również poprzez generowanie nadmiernego obciążenia Serwisu.
 11. Administrator zastrzega sobie prawo usunięcia konta w Serwisie po 6 miesiącach braku aktywności na koncie w Serwisie (tj. brak zalogowania na konto w Serwisie w ww. okresie).

§ 4

 1. Postanowienia niniejszego paragrafu znajdują zastosowanie do korzystania przez Użytkowników z Serwisu, które umożliwiają umieszczanie danych (m.in. dane tekstowe, graficzne, słowno-graficzne, dźwiękowe, multimedialne) przez Użytkowników, w tym zamieszczanie komentarzy i opinii oraz innych treści, w tym w ramach forum dyskusyjnego, zamieszczanie komentarzy do artykułów oraz wysyłanie wiadomości do Administratora Serwisu.
 2. Użytkownik nie może zmieniać, usuwać, czynić bezużytecznymi lub dodawać własnych danych do danych innych Użytkowników, bez ich wyraźnej zgody.
 3. O ile w Regulaminie Dodatkowym Serwisu nie wskazano inaczej, Użytkownikowi z tytułu umieszczenia Danych w Serwisie i dalszego udostępniania Danych innym Użytkownikom nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie lub inne korzyści.
 4. Umieszczenie przez Użytkownika danych w Serwisie oznacza w szczególności, iż umieszczane dane (oraz korzystanie z nich w ramach Serwisu lub na zasadach określonych w Regulaminie Dodatkowym Serwisu) nie naruszają przepisów prawa i postanowień niniejszego Regulaminu. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za umieszczone dane.
 5. O ile w Regulaminie Dodatkowym Serwisu nie wskazano inaczej, umieszczenie danych w Serwisie jest równoznaczne z udzieleniem Administratorowi przez Użytkownika licencji niewyłącznej na czas nieoznaczony na korzystanie z danych przez Administratora oraz przez innych Użytkowników (po uprzednim uzyskaniu przez tych Użytkowników zgody od Administratora) bez ograniczeń terytorialnych w sposób umożliwiający pełne wykorzystanie możliwości i przeznaczenia danych, w tym również dla potrzeb promowania Serwisu.
 6. O ile w Regulaminie Dodatkowym Serwisu nie wskazano inaczej, Administrator zastrzega sobie prawo bezpowrotnego usunięcia zamieszczonych przez Użytkownika danych bez uprzedniego powiadomienia i bez podania przyczyny, w szczególności w razie jakichkolwiek wątpliwości odnośnie legalności danych.
 7. Administrator jest uprawniony do czasowego lub trwałego zablokowania możliwości umieszczania danych w Serwisie przez Użytkownika, bez uprzedniego powiadomienia Użytkownika i bez podania przyczyny.
 8. Administrator jest uprawniony do ingerowania w dane umieszczone w Serwisie  przez Użytkownika, w tym usunięcie części danych.
 9. Administrator nie ma obowiązku kasowania komentarzy, nawet jeżeli ich autor wyrazi takie życzenie.
 10. Żadne treści opublikowane w Serwisie nie powinny być traktowane jako materiał instruktażowy. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek szkód powstałych w wyniku zastosowania się do jakichkolwiek informacji umieszczonych w Serwisie Administrator nie ponosi odpowiedzialności.
 11. Użytkownik umieszczając Dane w Serwisach zobowiązuje się nie wykonywać wobec Administratora autorskich praw osobistych, o których mowa w art. 16 pkt 3) ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

§5

 1. Dostęp do niektórych zasobów Serwisu będzie ograniczony za wyjątkiem zarejestrowanych użytkowników po ich zalogowaniu.
 2. Użytkownicy w celu pełnego korzystania z zasobów Serwisu mogą zarejestrować w nim swoje konto.
 3. Konto może zarejestrować wyłącznie osoba fizyczna.
 4. Użytkownicy zobowiązani są do wypełnienia podczas rejestracji Konta wszystkich pól oznaczonych jako obowiązkowe oraz do wyrażenia zgody, o których mowa w ust. 7.
 5. W przypadku cofnięcia przez Użytkownika zgody na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych Administrator może usunąć Konto Użytkownika, który taką zgodę cofnął.
 6. Adres poczty elektronicznej wykorzystany podczas rejestracji konta i wykorzystywany podczas korzystania z Konta nie może być wykorzystany jednocześnie w procedurze rejestracji innych Użytkowników.
 7. Użytkownik wypełniając formularz rejestracji Konta na Stronie rejestracji podaje:
  a) Login - wypełnienie wymagane;
  b) Adres e-mail - wypełnienie wymagane;
  c) Hasło - wypełnienie wymagane;
  d) Potwierdzenia hasła - wypełnienie wymagane;
  e) Imię i nazwisko - wypełnienie wymagane;
  f) Miejscowość - wypełnienie wymagane;
  g) Odpowiedź na pytanie: „Czy wyrażasz zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez Administratora na potrzeby związane z prowadzeniem i obsługą serwisu Bikeordie.pl ? Dane będą przetwarzane również po usunięciu Konta.” - udzielenie odpowiedzi obowiązkowe, możliwe warianty odpowiedzi: TAK/NIE;
  h) Odpowiedź na pytanie: „Czy wyrażasz zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez Administratora w celu podejmowania działań marketingowych (otrzymywanie informacji m.in. o nowych ofertach promocyjnych, produktach, usługach i konkursach oraz innych informacji handlowych drogą elektroniczną? Dane będą przetwarzane również po usunięciu Konta.” - udzielenie odpowiedzi obowiązkowe, możliwe warianty odpowiedzi: TAK/NIE;
  i) Odpowiedź na pytanie: „Czy akceptujesz Regulamin?” – brak akceptacji uniemożliwia zakończenie procesu rejestracji Konta.
 8. Po pozytywnym zakończeniu procesu rejestracji Konta, Użytkownik uzyskuje potwierdzenie założenia Konta poprzez wyświetlenie odpowiedniego komunikatu na Stronie rejestracji.
 9. Informacje na Koncie Użytkownik może uzupełnić o własne dane, przy czym dane te może w każdej chwili usunąć.
 10. W razie nieprawidłowego wypełniania poszczególnych pól w trakcie rejestracji Użytkownik na bieżąco otrzymywał będzie komunikaty na Stronie rejestracji.
 11. Niezależnie od powyższego opisu procesu rejestracji, w celu pozytywnego zakończenia procesu rejestracji do Konta, Użytkownik powinien stosować się do komunikatów pojawiających się na Stronie rejestracji w trakcie rejestracji.
 12. Użytkownicy Serwisu, którzy w procesie rejestracji podali nieprawdziwe dane, nie dokonali aktualizacji danych, o których mowa w ust. 7, nie posiadający na Koncie żadnego postu oraz użytkownicy posługujący się więcej niż jednym Kontem, mogą zostać zablokowani lub usunięci z Serwisu bez ostrzeżenia.

§ 6

 1. Do Konta zalogować mogą się wyłącznie Użytkownicy uprzednio zarejestrowani.
 2. Użytkownik wprowadza login oraz hasło i uzyskuje dostęp do Konta.
 3. W celu przypomnienia hasła Użytkownik powinien skorzystać z odpowiedniej opcji przypomnienia hasła, dostępnej na stronie logowania do Konta.
 4. Użytkownik zobowiązany jest każdorazowo po zakończeniu korzystania z Konta wylogować się z niego. Wylogowanie następuje po naciśnięciu odpowiedniego przycisku służącego do wylogowywania się, znajdującego się na stronie internetowej Serwisu. Administrator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności związanej z ewentualnym powstaniem negatywnych konsekwencji po stronie Użytkownika wskutek niedopełnienia przez niego obowiązku wskazanego w zdaniu pierwszym.
 5. Konto może być wykorzystywane tylko zgodnie z obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej prawem, z postanowieniami Regulaminu oraz z normami społecznymi, obyczajowymi i dobrymi obyczajami przyjętymi dla korzystania z sieci Internet.
 6. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za sposób, w jaki wykorzystuje Konto, w tym za treści i inną zawartość przesyłanych wiadomości, z uwzględnieniem odpowiedzialności karnej za działania niezgodne z prawem.
 7. Użytkownik nie może przenosić na osoby trzecie swojego prawa do korzystania z Konta oraz umożliwiać osobom trzecim korzystania ze swojego Konta.
 8. W przypadku zmiany danych Użytkownika podanych przy rejestracji w systemie logowania do Serwisu lub podczas edycji konta w systemie logowania, Użytkownik zobowiązany jest do ich niezwłocznej aktualizacji.
 9. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za przekazywane przez siebie podczas korzystania z Serwisu lub udostępniane w inny sposób dane.

§ 7

 1. Użytkownik ma prawo do wyrażania swoich opinii z zachowaniem obowiązujących zasad wzajemnego szacunku i dobrego wychowania, z poszanowaniem godności innych osób.
 2. Jeżeli wyraźnie nie wskazano inaczej, to Użytkownicy mają prawo wykorzystywać wszelkie dane zawarte w Serwisie wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego, a ponadto w przypadku danych w Serwisie, które są przeznaczone wyłącznie do przeglądania/oglądania – wykorzystać go wyłącznie jednorazowo.
 3. Kopiowanie, wyświetlanie, przekazywanie lub jakiekolwiek inne udostępnianie pobranych danych z Serwisu osobom trzecim jest zabronione.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku wykorzystania danych z Serwisu przeglądanych lub pobranych z innych źródeł niż strona.
 5. Użytkownik ma prawo do wyrażania swoich opinii z zachowaniem obowiązujących zasad wzajemnego szacunku i dobrego wychowania, z poszanowaniem godności innych osób.
 6. Użytkownik poprzez umieszczenie danych, wizerunku, komentarzy lub innych treści w Serwisie wyraża zgodę na wykorzystywanie ich przez Serwis oraz przez innych użytkowników w zakresie ich osobistego użytku przez czas nieokreślony.
 7. Użytkownik może zamieszczać jedynie zdjęcia do których publikacji posiada stosowne prawa. Użytkownik wyraża zgodę na rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie jego własnego wizerunku, oraz innych zamieszczonych przez siebie zdjęć w Serwisie, na zasadzie wskazanej w zdaniu uprzednim. Jeżeli zdjęcie przedstawia inną osobę, użytkownik powinien otrzymać zgodę takiej osoby na rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie jej wizerunku.
 8. Użytkownik powinien dołożyć wszelkich starań by wprowadzane przez niego dane do Serwisu były napisane poprawnie, bez błędów językowych.

§ 8

 1. Zakazuje się umieszczania, przekazywania lub udostępniania danych, które:
  a) będą nieprawdziwe, niedokładne lub wprowadzające w błąd;
  b) będą naruszały przepisów obowiązującego prawa, w tym nie będą naruszały praw osób trzecich, w tym praw własności intelektualnej i dóbr osobistych;
  c) będą obraźliwe lub będą zawierały groźby skierowane pod adresem osób trzecich;
  d) będą zawierały treści wzywające do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, pochwalających faszyzm, nazizm, komunizm, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa innych osób, budzących niesmak lub posiadających charakter pornograficzny, kontrowersyjne moralnie lub światopoglądowo;
  e) będą zawierały informacje promocyjne i reklamowe;
  f) będą stanowiły naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu lub Regulaminów Dodatkowych,
 2. Administrator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za dane oraz korzystanie z danych przekazanych lub udostępnionych przez Użytkowników, w tym również za jakiekolwiek negatywne skutki dla Użytkowników wynikające z braku posiadania przez Administratora  aktualnych Danych Użytkowników.
 3. W Serwisie zakazuje się reklamowania innych serwisów, usług, produktów.
 4. Zakazane jest podszywanie się pod innych użytkowników.
 5. Zakazuje się publikowania treści sprzecznych z normami współżycia społecznego, wzywających do popełnienia przestępstw lub propagujących przemoc.
 6. Zakazuje się umieszczania materiałów niezgodnych z prawem powszechnie obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej lub zachęcania do czynności zabronionych prawem.
 7. Zakazuje się celowego wywoływania obraźliwych dyskusji dotykających pośrednio lub bezpośrednio osoby trzecie, uczuć etycznych bądź religijnych Użytkowników,  jak również grożenia, szantażowania, bądź pomawiania Administratora, Użytkowników lub innych osób.
 8. Zakazuje się wielokrotnego publikowania komentarzy o identycznej bądź zbliżonej treści.
 9. Zakazuje się zaśmiecania Serwisu informacjami nie związanymi z komentowanymi artykułami, rozpowszechniania informacji nieprawdziwych lub mogących wprowadzać w błąd.

§ 9

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) jest Administrator.
 2. Dane osobowe podane dobrowolnie przez Użytkownika podczas procesu rejestracji w systemie logowania do Serwisu lub podczas edycji profilu konta w systemie logowania, przetwarzane są przez Administratora w celach statutowych, statystycznych, świadczenia usług, archiwizacji, marketingowych, informacyjnych i reklamowych, w szczególności związanych z funkcjonowaniem Serwisu, w tym również w celu sprzedaży towarów i usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu i dla potrzeb działań marketingowych związanych ze świadczeniem tych usług i sprzedaży towarów (m.in. dostarczanie informacji o nowych ofertach promocyjnych, o nowych produktach i usługach oraz działania podejmowane we współpracy z innymi podmiotami gospodarczymi).
 3. Administrator zapewnia realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 ze zm.), tzn. umożliwia Użytkownikom wgląd do własnych danych osobowych i ich poprawianie oraz prawo wniesienia w przypadkach wymienionych w ustawie pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania własnych danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych lub wobec przekazania ich innemu administratorowi danych.
 4. Administrator ma prawo do ujawnienia danych osobowych Użytkownika osobom trzecim wyłącznie w przypadkach i na zasadach przewidzianych przez obowiązujące przepisy prawa.
 5. Administrator zobowiązuje się dołożyć wszelkich rozsądnych i ekonomicznie uzasadnionych starań w celu ochrony danych osobowych Użytkowników.

§ 10

 1. Wszystkie znaki towarowe oraz inne przedmioty własności intelektualnej uwidocznione w Serwisie stanowią własność Administratora lub usługodawców i producentów towarów oferowanych lub ukazywanych poprzez Serwis i podlegają ochronie prawnej.
 2. Z zastrzeżeniem odpowiednich przepisów prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedmioty własności intelektualnej, o których mowa w ust. 1, nie mogą zostać wykorzystane przez Użytkowników i osoby trzecie bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Administratora lub innego podmiotu uprawnionego.
 3. Na podstawie niniejszego Regulaminu, Użytkownicy nie uzyskują jakichkolwiek praw do przedmiotów własności intelektualnej wykorzystanych w Serwisie.
 4. Artykuły prezentowane na łamach Serwisu stanowią własność intelektualną serwisu, i nie mogą być bez pisemnej zgody powielane w jakiejkolwiek formie.
 5. Materiały publikowane w serwisie podlegają ochronie przewidzianej przez przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. nr 24, poz. 83 ze zmianami).
 6. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie w całości lub w części materiałów (utworów) publikowanych w Serwisie, poza dozwolonym użytkiem zgodnym z art. 29 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (prawo cytatu), jest zabronione, chyba że po uzyskaniu stosownej zgody podmiotu, któremu przysługują autorskie prawa majątkowe oraz zawarciu umowy licencyjnej i zapłacie wynagrodzenia.

§ 11

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.
 2. Jeżeli Użytkownik nie zaakceptuje zmiany Regulaminu ma prawo do usunięcia swojego Konta. Użytkownik, o którym mowa powyżej, zobowiązany jest niezwłocznie zaprzestać korzystania z Serwisu.
 3. Regulamin oraz jego zmiany wchodzą w życie z dniem jego ogłoszenia w Serwisie.
 4. Postanowienie powyższe stosuje się wprost do Regulaminów Dodatkowych.

§ 12

 1. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.
 2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.